සිංහල
Total Pages: 5 for 25 Total Articles
12345

අංගම්පොර - ඉපැරණි සිංහලයින්ගේ සටන් කලාව

හැඳින්වීම   අංග‍ම්පොර යනු ඇගෙන් කරනු ලබන කෙලිය, ක්‍රියාව යන්න වේ. අංගම් යනු ශාරීරික අංගයි. අංකම් ශාස්ත්‍රය යනු "ශරීරය පිළිබඳ විද්‍යාවයි". අංගම් තුළට නිල ක්‍රමවේදය, ගැට ශාස්ත්‍රය, පැනුම් පිණුම්, ගුටි හරඹ ආදී ශරීරයෙන් කරන සටන් අංගම් තුළට අයත් වේ. මෙයට අමතරව ඉලංගම්, මායා අංගම්, හේවා අංගම් ආදී උප කොටස් ගණනාවකින් සමන්විත වේ.       ඉතිහාසය   මහාසම්මත මනු යුගයෙන් එපිටදී සට මෙම සටන් ශාස්ත්‍රය පැවතුන බවට සාක්ෂි ඇත. එනම් අවුරැදු 30,000 කට එපිට යුගයයි. මෙම ශාස්ත්‍රය නිර්මාණය කරන ලද්දේ යක්ක (යක්ෂ) ගෝත්‍රික සෘජිවරැන් යයි පාරම්පරික සටන් ශිල්පීන්ගේ විශ්වාසයයි. ලංකාවේ රදල පෙළපතට ආවේණික වූ ශාස්ත්‍රයකි. රාවණා ...     Read more »
Published on : 2011-05-21
Language : සිංහල

Angampora: When the main weapon the human body

A central role is played by the human body. It is a way of fighting with swords and wooden weapons. Sri Lankan martial angampora dates back to antiquity.   Thus, the arms add extra strength and an aura of mysticism.Followed by the blessing of deities, and then put the branches dry in the shade and draw from them weapons.After careful observation of certain types of wood cut branches of trees, and this at a specific time after the astrological calculations.Iron for the throwing warriors carefully selected, special attention is devoted to selecting ...     Read more »
Published on : 2011-05-21
Language : English

Angampora: A Fighting Art associated with Sri Lankan Kings

Angampora, a 38000 year old martial art is still being revived in many areas of the country. In those days it was the fighting technique of the noblemen. Legend has it that the army that came under the command of Sapumal Kumaraya comprised fighters skilled in this martial art. With each new king emerged new gurus and as a result the pedigree of the gurus of Angampora got diluted.   Angampora, a 38000 year old martial art is still being revived in many areas of the country. In those days it was ...     Read more »
Published on : 2011-05-21
Language : English

Traditional Martial Arts

 One of our most ancient traditional martial arts, angan pora, that was used in many a battle against the Portuguese and Dutch and then went underground when the British prohibited it, is seeing a new revival in an angan maduwa in Kaduwela.   What did Kataragama Mahasen of the Yaksha tribe, as legend would have it, who strode this land 25,000 years ago and showed off his prowess during a sura-aura battle, Ravana’s grandfather Pulathisi, Kuveni, Acharya Pandula, Parakrama Bahu I, Dutugemunu and the Dasa Maha Yodayas, Vijaya Bahu I, Seethawaka Rajasinghe, ...     Read more »
Published on : 2011-05-21
Language : English

Go to see martial arts in Sri Lanka

I was a friend of Sri Lankan story moved us.   I heard there is a traditional martial art of Sri Lanka tour to go with it of course was the first martial arts readily. Towards the end of the road where no road dojo in the suburbs of Colombo. Colombo, Sri Lanka (Colombo) close to, Koratota was in the village rice fields. . .   Entrance of the school. It seems like going into a secret garden...   Entrance of the school. It seems like going into a secret garden Waiting for us teachers and staff of the ...     Read more »
Published on : 2011-05-20
Language : English

Total Pages: 5 for 25 Total Articles
12345